College Brunssum stenen ipv mensen.

Door Lefty Snackers

Het College Brunssum wil bezuinigen daar waar het niet kan.

 Er wordt structureel gesnoeid op  schoolzwemmen. Zo wordt het voor gehandicapten moeilijker een individuele voorziening te krijgen.Bij bijstandsgerechtigden wordt de langdurigheidtoeslag, juist bedoeld om gaten te vullen, gehalveerd, zonder indexering

In de WMO vindt een "kanteling" plaats die in onze ogen een vermomde bezuinigingsoperatie is. Ook de bezuinigingen op de publieke gezondheid zijn voor ons onaanvaardbaar. Dat alles gaat dan ten koste van kinderen, de gehandicapten, de minder bedeelden en de ongezondsten terwijl geen dubbeltje wordt bezuinigd op stenen.

De bezuinigingskeuzes die dit college maakt, worden onvoorwaardelijk gesteund door de coalitiepartijen VVD, PVDA, Lijst Borger, BCD en CDA. Wij van BBB-Lijst Palmen maken andere keuzes. Keuzes waarbij kinderen, de mensen met de zwakste schouders met een handicap of de zwakste gezondheid in elk geval maximaal ontzien worden.


Welke keuzes maakt BBB -Lijst Palmen ?

Hele grote bezuinigingen kunnen ook gehaald worden door een paar bodemloze (infrastructurele) projecten te schrappen waar de Brunssumse burger niet op zit te wachten.

Een onderzoek van het Limburgs Dagblad toont dat aan. Waarom nu doorgaan met geldverslindend projecten als Masterplan Centrum (en zo zijn er nog wel een aantal projecten te noemen). Terwijl de gemeentelijk geldkraan al lekt, zegt ons gezond verstand om ambitieuze beleidsplannen te heroverwegen en vooral ook het goede voorbeeld te geven bij de bezuinigingen door minder wethouders in te zetten, na het vertrek van wethouder De Boer per 1 december 2011. We hebben dan ook een voorstel gedaan om met 4 wethouders verder te gaan. Dit levert de gemeente een besparing van € 215.000 op ! De coalitie wees dit voorstel af.

Wij van BBB-Lijst Palmen vinden de inhoud, de burger en niet een wethouderspost van belang. Bovendien zal het niet invullen van de wethouderspost een besparing van € 215.000 opleveren zonder dat de burger daar last van heeft !


Bouwen voor leegstand

Middels een initiatief kwamen we onze beloften aan onze kiezers na om het Masterplan Centrum te heroverwegen.

Laten we duidelijk zijn. We zijn niet tegen stedelijke vernieuwing.

De opzet dient volgens BBB-Lijst Palmen op de "maat van Brunssum" en met de nodige realiteitszin te gebeuren. Wie kan dat anders goed beoordelen dan een voormalig wethouder van onze partij, die het project sanering Emma I uitstekend heeft afgerond en daardoor Brunssum vele miljoenen heeft bespaard.

We zijn bezig met de voorbereiding van een grootscheeps bouwproject in Brunssum sinds medio 2005. Sinds die tijd is er in de wereld veel veranderd. Economische crisis, kredietcrisis, vermindering van koopkracht en weinig investeringsbereidheid of investeringsvoorzichtigheid bij ondernemers. De verkoop van onroerend goed stagneert, de bouw stagneert en woningbouwcorporaties kampen met een verslechterende vermogenspositie en zijn daardoor minder bereid projecten te starten of risicodragend aan te gaan.

Het heeft met vertrouwen te maken in de economie en dat vertrouwen is niet blind. Consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie. Dat is ook niet gek. Bezuinigingen op rijks- en gemeentelijk niveau, het vasthouden van de nullijn in salarissen gepaard gaande met een aanwakkerende inflatie en stijgende kosten op diverse terreinen, denk aan de ziektekosten en kosten voor gemeentelijke producten leiden tot het wantrouwen.

De structurele leegstand zal niet verminderen ondanks dat het consumentenvertrouwen in de toekomst wellicht schoorvoetend zal toenemen. Een autonome ontwikkeling van het vaak goedkopere webshopping (gemak) zal de structurele leegstand alleen maar doen toenemen.

Een essentieel onderdeel van de economie is dat daling van consumentenbestedingen maar ook het digitale thuiswinkelen invloed heeft op de fysieke winkelleegstand in dorpen en steden. We zien nu al dat in de Kerkstraat diverse panden gedurende lange tijd leegstaan. Deze feitelijke toestand hier is voor ons een teken dat het tijd is voor een volledige heroverweging van een project van € 230 miljoen euro waarbij de exploitatieverliezen oplopen. Oplopende exploitatieverliezen zijn voor het College geen aanleiding tot bijstelling ! Wat zijn we aan het doen ? We geven miljoenen uit zonder dat de raad een heroverweging kan en/of mag maken.

Dit is op z’n zachts gezegd bestuurlijke overmoedigheid, koersvast richting afgrond.


Pijnpunt OZB verhoging

Door de krimp van de woningmarkt en door de waardedaling van de woningen van zo’n 7%, worden de inkomsten bij gelijkblijvend OZB tarief minder voor de gemeente, dat is duidelijk.

Dus de woningen die zijn overgebleven en die ook nog 7% minder waard zijn geworden, moeten in plaats van minder OZB te betalen, aangezien die gerelateerd is aan de waarde van de woning, meer gaan betalen om de gemeente uiteindelijk evenveel opbrengst te leveren. Vervolgens vindt ook nog eens een extra verhoging van 1,75% plaats.

Ons voorstel was om deze vermindering te accepteren, en niet de ozb belasting te verhogen om toch meer inkomsten binnen te halen maar de burgers de waarde- daling ook daadwerkelijk te laten toekomen in de vorm van een lagere belastingbetaling. Daarom moeten sommige projecten niet uitgevoerd worden zoals uitbreiding van het winkelvloeroppervlak met 3400 m2 in het Centrum.


Op den Tricht

Tussen de Maastrichterstraat en de Kennedylaan komt een nieuwe verbindingsweg ter hoogte van de aansluiting van de Platanendreef op de Maastrichterstraat. Dit ter ontlasting van de wijk Bexdelle waar veel (vracht) verkeer komt. Het nut en de noodzaak van deze weg zien wij niet in en in elk geval bij niet doorgaan is er sprake van een besparing van € 950.000.

Het is een kwestie van met een kanon schieten op een mug. Er wordt een middel verzonnen om de Bexdellestraat te ontlasten, want daar is nu verkeersoverlast, dat ontkennen wij niet, maar door de aansluiting op de buitenring van op den Tricht/nieuwe weg zal de Kennedylaan zo zwaarbelast worden dat vanaf die nieuwe verbindingsweg de Kennedylaan nauwelijks veilig kan worden opgereden. BBB-Lijst Palmen gaf reeds in 2009 goedkopere alternatieven aan, zoals het werken met bloembakken of eenrichtingsverkeer op de Bexdellestraat en afsluiten voor vrachtverkeer.


Gezondheid

Wij vinden een bezuiniging op de gezondheid van burgers onaanvaardbaar. Bij burgers staat gezondheid voorop en we leven in de ongezondste regio van Nederland. De bezuiniging zal voor Brunssum slechts een paar tienduizenden euro’s opleveren. We hebben geen geld over voor gezondheid terwijl we wel € 230 miljoen stoppen in de bodemloze put "Masterplan Centrum". BBB-Lijst Palmen heeft dan ook tegen de bezuinigingen gestemd.

Geen enkele bezuiniging doet namelijk recht aan de oplossing van de gezondheidsproblematiek in Zuid-Limburg. Daarom moeten alle bezuinigingen worden geschrapt !


Bezorgdheid over gedeeltelijke afsluiting Rembrandstraat.

Voor de helderheid; we zijn verheugd dat JFC voor Brunssum blijft behouden.

Onze partij heeft vragen gesteld over afsluiting van een gedeelte van de Rembrandstraat. De reden hiervan is de verplaatsing van de Sportfields naar genoemde straat (aansluitend aan de Internationale School op het terrein van de voormalige Terca steenfabriek).

Bij JFC bestaat de wens de straat gedeeltelijk aan de openbaarheid te ontrekken. Aangezien politiek Brunssum burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan stelde BBB-Lijst Palmen voor de Brunssumse burger de vraag voor te leggen hoe zij denken over de gedeeltelijke afsluiting van de Rembrandstraat.

"Dan breng je meteen de burgerparticipatie in de praktijk" aldus onze partij.

De coalitie, vertegenwoordigd in het College van B& W is tegen burgerparticipatie in dit concrete geval. Reden is dat (nog) niet vaststaat of de Rembrandstraat daadwerkelijk wordt afgesloten. Daarom willen wij juist nú de vraag aan de burger voorleggen".


(Digitaal) burgerpanel.

Overigens stond de coalitie positief tegen het voorstel van BBB-Lijst Palmen om een burgerpanel te introduceren waarbij de inwoners via internet een vragenlijst over belangrijke gemeentelijke onderwerpen invullen en deze met één druk op de knop naar de gemeente verzenden.

             

                                                                               ------------

Verkorte versie bijdrage Algemene Beschouwingen 2011 door Lefty Snackers