Een beter milieu begint bij jezelf.

Praktische tips voor een beter milieu

Raadsvergadering 18 april 2012.

Voor ons ligt een milieuprogramma 2012 ter uitvoering van een wettelijk taak. Er is door klankbordgroep en  het ambtenarenapparaat veel tijd en energie besteed dit doordacht document te bewerkstelligen.
Wij zijn blij
met de manier waarop ons dit jaar het milieuprogramma 2012 wordt aangeboden. Er wordt aangegeven wat tot de wettelijke verantwoordelijkheid behoort en welke taken op het gebied van milieu er zijn.

Activiteiten 2012

Per taakveld wordt duidelijk aangegeven welke activiteiten voor 2012 uitgevoerd gaan worden. De genoemde activiteiten hebben onze instemming; zeker als het gaat over klimaat, energie en duurzaamheid. Wat ons betreft zou de lat nog wel wat hoger gelegd kunnen worden bij bijvoorbeeld natuur- en milieueducatie. Een warme truiendag en het digitaliseringsproces (minder papier, dus minder bomenkap) zijn mooie initiatieven, maar om milieubewust gedrag (bij onze burgers) te bevorderen kan er nog wel een tandje bij.

Voorzitter, wij zien ‘milieu’ in elk geval als een samenhangende kijk op alle facetten van de levende natuur, onze omgeving, waar we derhalve zelf deel van uitmaken. Milieu heeft nauwe banden met de publieke gezondheidszorg waarop stevig is bezuinigd.

Verantwoordelijkheid milieu.

Wat kunnen we nu eigenlijk concreet doen om het milieu te verbeteren?
De  kwaliteit van het milieu wordt sterk beïnvloed door invloeden van buiten. Denk hierbij alleen al aan provinciewegen die onze gemeente doorkruisen, maar ook aan het vliegverkeer . Moeten we dan maar achterover leunen en niets doen? Nee dat zeker niet! We moeten als gemeente dan ook duurzaamheid stimuleren, zeker bij nieuwe (bouw) projecten; we moeten bij de hogere overheden blijven aandringen op het nemen van de juiste maatregelen om de overlast die onze inwoners ondervinden, tegen te gaan.

Maar ook iedere burger van nu heeft zijn milieuverantwoordelijkheid om moeder aarde leefbaar achter te laten voor de volgende generaties.

Milieutips voor de burger.

Vaak zit het in de kleine dingen, die het milieubewustzijn bij de burgers kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld milieutips op de gemeentelijke website of in de Stadskrant. Wij hebben ze niet kunnen ontdekken. Daarom dienen wij een motie in om te komen tot milieutips op de gemeentelijke website. Volgens mij niet al te kostbaar en effectief in het bewustwordingsproces.

Wij willen afsluiten met  het volgende. Een beleidsplan/programma is één verhaal, de uitvoering is een ander verhaal. Monitoring van vervuilende activiteiten moet nauwlettend geschieden.

                                                                -------------------