BBB Palmen verwerpt kaders perspectiefnota 2013.

 

 

De nota is door ons ter kennisname ontvangen en we hebben de kaders verworpen. Waarom?


 

Andere keuzes

Als er vanuit het Rijk meer duidelijkheid komt, zal de raad keuzes moeten gaan maken.BBB zal een aantal voorstellen doen die het college kunnen helpen bij het opstellen van de begroting. Dit zijn geen keuzes van een dubbeltje hier en een euro daar. De tijden zijn veranderd en we moeten daar als gemeente meer rekening mee houden. Ondanks de positieve teneur van het college, dat veel voornemens inmiddels uitgevoerd zijn, zien wij toch obstakels op een aantal belangrijke dossiers: de woningbouw, het centrumplan, de WMO, Bijstand. De economische recessie en de gevolgen daarvan kunnen wij het college natuurlijk niet verwijten. Maar wel het gebrek aan adequaat inspelen op die veranderingen. Plannen die al jaren oud zijn, en gemaakt in een tijd dat de gemeente er financieel nog heel wat beter voorstond, worden gewoon doorgezet. Het is de hoogste tijd om eens goed naar die plannen te kijken, en opnieuw te beoordelen of ze nog wel wenselijk of haalbaar zijn.


Centrumplan

Zoals het centrumplan. De uitbreiding wordt gewoon doorgezet Ondanks het feit dat er nu al leegstand is. Maar winkels bouwen met  dure appartementen, die vervolgens leeg blijven staan, daar heeft niemand wat aan. Het kost de gemeente miljoenen, en levert vervolgens niets op. Op deze weg door blijven gaan heeft geen zin. Ik roep de raad op om een pas op de plaats te maken: weg met de oude plannen, kijken wat we kunnen doen en kom met een structurele oplossing voor de leegstand die we nu al in het huidige centrum zien.


Sloop goedkope woningen

Goedkope woningen in de sociale sector worden eerst afgebroken voordat er nieuwe goedkope woningen worden gebouwd. Dit leidt tot een verlenging van de wachttijd voor een sociale huurwoning.


Ingrepen WMO regelingen, Bijstand en Leerlingenvervoer

Pijnlijke ingrepen in WMO regelingen, bijstand en leerlingenvervoer zien wij niet zitten evenals bezuinigingen op de bijstand of sociale werkvoorziening. Bij de afweging die wij maken houdt onze fractie vooral ook de menselijke maat voor ogen naast het voeren van een realistische politiek. Wij willen niet dat de bezuinigingen ten kosten gaan van kinderen, gehandicapten, de minder bedeelden en de ongezondsten terwijl geen euro wordt bezuinigd op stenen. Wij vinden dat in ieder geval niet wenselijk. Bezuinigingen op de WMO mogen geen consequenties hebben voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.


Ruimte in de begroting

Voorzitter, als hier andere keuzes in gemaakt worden, komt er weer lucht en ruimte in de begroting om andere problemen op te lossen. Zoals de toenemende (verborgen) armoede en het steeds verder oplopende aantal werklozen. Want waar de grote kansloze dossiers nog steeds alle aandacht krijgen, ontbreekt dat bij deze problemen, terwijl deze almaar groter worden.

 

Steeds meer mensen verliezen hun baan en kunnen de rekeningen niet meer betalen. Of hebben een baan, maar kunnen niet meer rondkomen en komen op die manier in de schulden. Waar is de gemeente om deze mensen een helpende hand toe te steken? De wachtlijst bij de schuldhulpverlening loopt op. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, terwijl steeds meer mensen juist in de problemen zijn gekomen zonder dat ze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De banen liggen immers niet voor het oprapen, hoe graag iemand ook zou willen werken. Als je je baan verliest, kun je wel meteen aan de slag. Je gaat er echter geen cent op vooruit, omdat dit gebeurt met behoud van uitkering. De financiële problemen blijven dus gewoon bestaan. En zit je al langer in een uitkering? Geen probleem, de gemeente zorgt wel dat je toch aan de bak komt. Je bent een probleemgeval, dus dan is het vast niet erg als je werkzaamheden moet verrichten onder het minimumloon, toch? Want het minimumloon is natuurlijk wel een erg riant inkomen. In deze tijden van crisis moet je toch niet verwachten van de overheid dat zij meewerken aan een minimum bestaansniveau. We leven per slot van rekening niet meer in de 20e eeuw...

 

Voorzitter, ook hier kunnen andere keuzes gemaakt worden. In plaats van overleggen met werkgevers over hoe zo min mogelijk hoeft te worden betaald voor een arbeidskracht, kan de insteek ook zijn hoe het bedrijfsleven samen met de gemeente kan investeren in deze mensen. Betrek het bedrijfsleven nog meer in samenwerkingsafspraken, om zo de steeds groter wordende groep langdurig werklozen duurzaam aan een dienstverband te helpen, tegen een fatsoenlijk loon. Dan investeer je echt in mensen, zoals dit college zo graag wil doen geloven.

 

We begrijpen dat dit college inzet op communicatie en het vertrouwen in de gemeente bij inwoners wil vergroten/(terug) winnen. Transparantie en openheid is het stichwort. Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is van de overdracht van een stuk grond aan burger JMH Palmen, u welbekend ?


Verwerpen kaders college

 

Voorzitter, dit is slechts een richting hoe het met Brunssum ook anders kan. Er kunnen andere keuzes gemaakt worden, we hoeven niet vast te blijven zitten in oude plannen en beloften. Kijk naar de problemen waar Brunssum nu voor staat en ga oplossingen zoeken. Iedereen snapt dat nieuwe tijden vragen om nieuwe keuzes “Mensen in plaats van stenen. De vraag is of de partijen in deze raad die keuzes durven maken.

 Lefty Snackers

 

                                                 ------------------