Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Te weinig burgers hebben een betaalde baan. Nog meer dreigen buiten de boot te vallen. Betaalde arbeid mag dan wel als een recht worden beschouwd, maar dat betekent niet dat er ook voldoende arbeidsplaatsen zijn. Voor werkgelegenheid is vooral de Rijksoverheid en het bedrijfsleven verantwoordelijk. Dit laat onverlet dat ook op regionaal evenals op lokaal niveau het beleid erop gericht dient zijn dat bedrijven zich in deze regio dan wel in Brunssum willen en kunnen vestigen.
Dienstverlening, handel en industrie zijn belangrijke factoren in het verschaffen van werkgelegenheid.
De belangrijkste opdracht voor onze gemeente ligt in de voorwaarde scheppende sfeer.
Om de economische situatie en werkgelegenheid te verbeteren zullen wij daarom dienen te zorgen voor bedrijventerreinen en de daarbij behorende infrastructuur; het mogelijk maken van vestingen voor kleine ambachtelijke en op handel gerichte ondernemingen en het verbeteren en mogelijk concentreren van winkelgebieden met adequate bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid.
Als woongemeente heeft Brunssum een belangrijke functie, daarom zal voornoemdebedrijvigheid zo weinig mogelijk hinder aan het woon -en leefmilieu mogen hebben. Dit betekent dat wij staan voor uitbreiding van werkgelegenheid maar niet ten koste van het woon - en leefklimaat. “Groene industrie “heeft de voorkeur.

Ook zal meer aandacht geschonken worden aan kleinschalige handel; dienstverlening en kleine startende bedrijfjes in woonbestemmingen, zodat ondernemende burgers die niet werkloos wensen te blijven de mogelijkheid geboden krijgen hun ondernemerschap te ontdekken. Ook hier geldt geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.
Brunssum zal actief hulpverlenen aan bedrijven ter verkrijging van de benodigde vergunningen, eventueel hulpbieden bij subsidie en of aanvragen daarvan en ruimtelijke ordening problematiek, zonder daarbij de belangen van individuele burgers of groepen van burgers uit het oog te verliezen.

De winkelpromenade is in zijn huidige vorm heroverwogen. Een andere opzet en inrichting met als doel een geconcentreerd maar attractief winkelgebied, zal naar onze mening bijdragen aan het economisch aantrekkelijk maken en houden van Brunssum. Tevens geldt als voorwaarde dat zorg gedragen, wordt voor gedifferentieerd winkelaanbod. Dit is geen gemakkelijke opgave omdat de bestaande situatie niet past op de gewenste situatie. De diensten en kantoorfuncties dienen zoveel mogelijk in de aanloopgebieden van het centrum gevestigd te worden waarbij wel de bereikbaarheid van belang is. De opzet is volgens BBB-Palmen met de “Brunssumse maat” en met de nodige realiteitszin geschied.

In het kader van werkgelegenheid en economische activiteiten zou meer dienen te gebeuren op het toeristische vlak. Deze ontwikkelingen zullen regionaal moeten worden afgestemd en uitgevoerd. Brunssum heeft zeer aantrekkelijke mogelijkheden die nader uitgewerkt kunnen worden zoals de Brunssumerheide en de Oostflank.
Het Schutterspark moet op een verantwoorde wijze - liefst geprivatiseerd en bij voorkeur in één hand - worden aangepakt waarbij diverse ontwikkelingen goed kunnen samengaan en elkaar versterken. Het moet een familiepark worden waar het goed recreëren, verblijven en ontspannen is.