Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

CULTUUR, RECREATIE EN WELZIJN
Het cultureel bewustzijn, een goed welzijn en voldoende recreatiemogelijkheden bepalen mede het gezicht van Brunssum. Wij streven naar een weloverwogen welzijnsbeleid dat door de burgers breed gedragen wordt. Het beleid komt tot stand via inspraak en democratische procedures waarbij het particulier initiatief (burgerparticipatie) een zeer belangrijke rol dient te vervullen.
Sport en recreatie zijn van belang voor het welzijn en gezondheid van de burgers. Belangrijk is dat er voldoende ruimte voor huisvesting van (zaalsport)verenigingen aanwezig moet zijn in Brunssum. Door subsidiering in de huisvestingskosten zal de gemeente de verenigingen financieel tegemoetkomen.

Brunssum beschikt over diverse sportaccommodaties zowel voor de binnen als ook de buitensporten. Het onderhoud en aanpassing van al deze voorzieningen is bijna onbetaalbaar geworden. Het is reëel zich af te vragen of het tot op heden gevoerde beleid moet worden gecontinueerd en of dat het niet op een andere meer verantwoorde wijze kan, zodat de kosten binnen acceptabele grenzen kunnen worden teruggebracht.
Wij vinden dat hiernaar onderzoek moet gebeuren waarbij geldt dat beter de vijand is van goed. Duidelijk moge zijn dat er voldoende en goede sportvoorzieningen in Brunssum aanwezig dienen te zijn, welke voorzieningen voor alle verenigingen beschikbaar moeten zijn. Onze keus is het ondersteunen van jeugd(sport)verenigingen die vooral voor de jeugd van opvoedkundige waarde zijn. Door de jeugd te stimuleren zich actief bij deze verenigingen aan te sluiten zal de jeugd minder het vertier op straat hoeven te zoeken. Met als mogelijk gevolg dat de - veelal door de jeugd - veroorzaakte overlast zal afnemen.

Veel verenigingen vinden onderdak in nog bestaande gemeenschapshuizen en/of wijkgebouwen. Deze hoeven niet in eigendom bij de gemeente te zijn. Particulier initiatief dient hier te worden gestimuleerd.
Steeds meer ouderen en gehandicapten wensen deel te nemen aan recreatieve activiteiten. Deze activiteiten moeten worden gesteund en waar nodig door deskundigen worden begeleid.
Ouderen (en daar komen er steeds meer van) verdienen evenals gehandicapten bijzondere aandacht.

De problematiek van nu en de nabije toekomst voor ouderen is eenzaamheid en ouderenmisbruik. Een samenleving waar iemand kan sterven zonder dat dit gedurende langere tijd wordt opgemerkt, wekt onze verbazing. Hetzelfde geldt voor het misbruik dat ouderen ervaren, ook van degenen die geacht worden hulp te verlenen. Het betreft niet alleen professionals. Ook kinderen en mantelzorgers zorgen voor grensoverschrijdend gedrag dat niet kan worden getolereerd. Het gaat niet alleen om fysiek misbruik; ook financieel en mentaal misbruik komt voor zowel in instellingen als in de
thuissituatie. De gemeente behoort in samenwerking met ouderen welzijn te voorzien in een systeem van preventie; vroegtijdige signalering en (door)verwijzing opdat duidelijk is waar de risico’s het meest manifest worden en welke voorzieningen nodig zijn voor (tijdelijke) opvang.


Jongerenbeleid heeft betrekking op gezondheid, scholing, veiligheid, sport, cultuur en vrije tijd. Het doel van jeugdbeleid is om jongeren te helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en verdraagzame mensen met inbegrip van algemeen aanvaarde normen en waarden. Scholen en verenigingen spelen daarbij een belangrijke aanvullende en ondersteunende rol. Een rol die hulp en ondersteuning verdient. Later nemen jongvolwassenen zelf het deel van die verantwoordelijkheid op zich. Brunssum vergrijst, samen worden we ouder. Onze jongeren ondersteunen ouderen om samen te kunnen leven in Brunssum. Levensloopbestendige woningen en mogelijkheden om gezamenlijk met meerdere generaties te kunnen wonen, dienen actief op de kaart gezet te worden. Niet 'achter de geraniums' maar zoveel mogelijk midden in de samenleving. Brunssum moet toegankelijk blijven op alle terreinen, samenleven moet ook fysiek kunnen. Optimale ondersteuning hiervoor is een must en onontkoombaar.


Betutteling van ouderen is misplaatst en moet worden voorkomen. Het ouderenbeleid zal door de ouderen mede uitgedacht dienen te worden.
De gemeente moet hierbij ondersteunend en faciliterend zijn. Belangrijk is dat de ouderen langer in hun vertrouwde omgeving of anderszins zelfstandig kunnen blijven wonen. Voldoende en adequate huisvesting zal daartoe voorhanden moeten zijn.
Enerzijds zal woningaanpassing noodzakelijk zijn en anderzijds zal zorg gedragen moeten worden voor voldoende (zorg)huisvesting zoals aanleunwoningen en/of andere woonvormen van zorg waarbij het langer zelfstandig wonen uitgangspunt moet zijn.
De WMO-verordening dient zodanig te zijn, dat de werkelijk behoeftigen ook daadwerkelijk kunnen blijven rekenen op adequate hulp en zorg.
Speciale aandacht verdienen onze gehandicapte medemensen. Buiten dat deze groep burgers op een consistent WMO-beleid moeten kunnen vertrouwen, zal ook bij ruimtelijke en infrastructurele werken uitdrukkelijk maar wel vooraf met deze belanghebbenden en/of hun vertegenwoordigers, overleg worden gevoerd en met hun wensen c.q. adviezen behoort rekening te worden gehouden.