Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
Het ruimtelijk ordeningsbeleid heeft tot doel zorg te dragen voor een eerlijke en functionele
verdeling van grond, en water. Het toekennen van wel overdachte bestemmingen is een noodzaak. Een en ander in afweging met individuele belangen van burgers, algemeen belang, economische belangen en milieu. Aan de rechtsbescherming tegen besluiten van de gemeente dient optimaal ruimte te worden gegeven. Voorkomen moet worden dat enkel financieel gewin van derden bepalend is voor het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. Het lokaal bestuur zal de uitgangspunten van het beleid helder en duidelijk dienen vast te stellen. Men moet zich daarbij goed realiseren dat dit beleid vervolgens geldt voor langere termijn. De gemeenteraad is het orgaan waar op hoofdlijnen het beleid wordt vastgelegd en bepaald. Vervolgens dient dit te worden uitgewerkt in bestemmingsplannen.
Het daarin vastgestelde beleid bindt zowel de overheid als ook de burger en biedt daarom de benodigde rechtszekerheid. Bestemmingsplannen dienen periodiek te worden aangepast (elke 10 jaar) of zoveel eerder als wenselijk is. Wonen is een belangrijk facet van het ruimtelijk ordeningsbeleid evenals bedrijvigheid en detailhandel.
Deze bestuursperiode zal voor het gebied Centrum het beleid uitdrukkelijk en op maat van Brunssumvoortgezet te worden. De behoefte aan zorgwoningen is vooral in dit gebied toegenomen. Gewenste ontwikkelingen in dit gebied zijn niet zonder meer mogelijk gelet op eigendomsverhoudingen en de kosten die gemoeid zijn met veranderingen. Daarom is het van belang dat een overall visie wordt ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met winkelcentrum - zorg en wonen - cultuur - diensten - recreëren –parkeren – verkeer - natuur en milieu.

Huisvesting verdient meer aandacht, maar niet zozeer in de uitbreiding van het aantal woningen maar meer in het woon - en leefbaar maken (revitaliseren) van wijken als ook in een differentiatie van woningen.
Zo zal bij nieuwbouwplannen veel meer aandacht geschonken moeten worden aan het realiseren van meer levensloopbestendige woningen evenals aan het realiseren van woningen voor de minder bedeelde onder ons.
In het kader van de stadsvernieuwing verdienen alle wijken aandacht.
Voor de Oostflank van Brunssum zal een nieuwe bestemming moeten worden voorbereid. Diverse aspecten dienen hierbij betrokken te worden. We denken dan voornamelijk aan de economische - en toeristische activiteiten, de verkeersontwikkelingen, natuur en milieu.