Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

BESTUUR
Wij zijn ons er van bewust dat overheid er is voor de burgers. Daarom is het van belang dat Brunssum een bestuur krijgt dat:
•    over voldoende deskundigheid beschikt om op een verantwoorde wijze gedragen beleid te creëren en dit beleid vervolgens nauwgezet uitvoert;
•    zich volledig inzet om starre bureaucratie te doorbreken en willekeur uitsluit;
•    de gemeenteambtenaren stimuleren tot het leveren van positieve - en creatieve bijdragen;
•    zorgt voor maximale openheid, controleerbaarheid en plezier schept in het afleggen
     van verantwoording voor gemaakte keuzen en/of gedane uitgaven;
•    behulpzaam is en er ook daadwerkelijk is voor de inwoners;
•    de burgers uitnodigt om mee te denken en te praten in belangrijke beleidsbeslissingen;
•    de burgers ziet en behandelt als kennisdragers die een belangrijke en bepalende
      bijdrage kunnen leveren aan beleidsontwikkelingen;
•    in principe zorg draagt voor een jaarlijks sluitende begroting;
•    openstaat voor vernieuwingen die moeten leiden tot efficiëntere werkwijze;
•    Het inspreekrecht voor burgers in commissie - en raadsvergadering waarborgt zonder tijdsbeperking.

Wij zullen ons inzetten op de daarvoor geschikte beleidsvelden en de uitvoering daarvan tot een betere regionale samenwerking te komen. Vooral op die gebieden waar samenwerking een meerwaarde kan hebben, onder andere milieu en handhaving, jeugdzorg etc.