Bezuinigingen publieke gezondheidszorg. Nee !

Door Lefty Snackers

 De publieke volksgezondheid in Brunssum gaat BBB-Lijst Palmen aan het hart. Een goede gezondheid staat bij de burger in de top 3 van zijn universele verlangens.

 

Er moet structureel bezuinigd worden en tegelijkertijd moet blijvend worden geïnvesteerd  in de publieke gezondheidszorg om die op niveau te houden of aan te laten sluiten bij de gezondheidscijfers in de rest van Nederland.  Dat is paradoxaal.

 Toekomstvisie en regionale nota

Door de GGD Zuid-Limburg is de toekomstvisie “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg” opgesteld. Een koers die zijn weerslag vindt in de regionale gezondheidsnota, die we hebben vastgesteld.

Voor de komende beleidsperiode hebben gemeenten een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd waarbij de focus ligt op ketengericht samenwerken vanuit een integrale aanpak, contextgebonden werken en het actief betrekken van de burgers.

Bezuinigingen

Daarnaast wordt  in opdracht van de Colleges van B&W van alle 18 Zuid- Limburgse gemeenten tevens beoordeeld hoe een bezuinigingstaakstelling tot 20% zou kunnen worden vorm gegeven in de komende jaren. 

BBB-Lijst Palmen heeft de zienswijze  dat er NIET bezuinigd mag worden op het gezondheidsbeleid 2012-2015.

Het college wil bezuinigen op een autonome kerntaak van de gemeente. Wij zijn het daar niet mee eens.

Een aantal argumenten:

 - Zuid-Limburg is op dit moment de ongezondste regio van Nederland (rapport Twynstra Gudde). Het voorgestelde beleid is er op gericht dat Zuid-Limburg in 2020 minder negatief afwijkt van de landelijke trend. Dit meerjarig beleidsvoornemen is ons inziens al té minimaal.

Dat hiervoor vervolgens ook nog minder middelen beschikbaar worden gesteld is voor ons onacceptabel.

 - Bij het 11%-bezuinigingsscenario kan de GGD zich alleen nog richten op een minimale invulling van wettelijke taken.

 - De GGD geeft zelf aan dat de ambities bij het 11%-scenario  een deuk oplopen.

 - De problemen worden met deze voorstellen doorgeschoven naar de toekomst. De preventieve gezondheids- en onderzoeksdienst geeft aan dat bezuinigen op korte termijn weliswaar winst oplevert voor gemeenten, maar dat dit op de langere termijn leidt tot extra kosten door verslechtering van de gezondheidssituaties van de bevolking.

 - Wij vragen ons af of we met de voorgestelde scenario’s op termijn nog voldoen aan de wettelijke zorg voor ouderen gezien de bovengemiddelde sterke vergrijzing in deze regio.

 - Onbekend is voorshands nog op welke beleidsvelden de bezuinigingen uiteindelijk worden doorgevoerd in het Brunssumse.

 Het College gaat daarover via een uitvoeringsprogramma nog besluiten nemen zonder dat gemeenteraden als collectief daar nog invloed op kunnen uitoefenen.

 - Geen enkel bezuinigingsscenario doet recht aan de oplossing van de gezondheidsproblematiek in Zuid-Limburg.

 - De financiële voordelen zijn per gemeente relatief beperkt. Enkele tienduizenden euro’s. Zij wegen niet op tegen de langjarige grote nadelen voor het gezondheidsbeleid.

Wij stellen dat  gezien de slechte gezondheidssituatie in Zuid-Limburg eerder om extra te investeren in plaats van bezuinigen.Wellicht ten overvloede wijzen wij kostenreducties als gevolg van efficiencyverbetering niet af, zoals afstoten van gebouwen, centrale huisvesting, verpleegkundigen in plaats van  jeugdartsen inzetten etc. 

Wij zijn echter van mening dat deze voordelen moeten worden ingezet om de achterstand op gezondheidsgebied weg te werken.

                                                                   ------------