WMO

 

Wij vrezen  voor individuele voorzieningen een ontmoedigingsbeleid.

 

 Door Lefty Snackers

WMO RAADSVERGADERING 24 januari 2012.

ONTMOEDIGING

In de vorige sessies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeenteraad is er gesproken over de WMO-voorzieningen, de betaalbaarheid ervan maar zeker ook over de toegankelijkheid ervan. BBB-Lijst Palmen heeft sinds mei 2011  het unheimisch gevoel  dat er een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van individuele voorzieningen zal worden gevoerd met alle gevolgen voor de welzijn en de gezondheid  van de Brunssumse Burger.  

AANSCHERPING BELEID

In de tweede sessie in december 2011 voorzagen wij  maatregelen met betrekking tot de individuele verstrekkingen Wmo, die dat beleid institutionaliseren. Het betreft hier aftopping van de groei van de uitgaven door onder meer: aanscherping toekenningcriteria voorzieningen; bredere toepassing eigen bijdrage of in onze ogen een verboden inkomensgrens (150% van de bijstandsnorm voor, vervoersvoorziening,  scootmobiel, pasje regiotaxi.). De uitspraak van uw eigen staatssecretaris/minister zet dit aanscherpingsbeleid onder druk. U vertaalt  jurisprudentie over een individu te snel naar algemene regels met argumenten aangedragen door de brancheorganisatie VNG.

TIPS VAN BBB

Wij gaven u als tip mee dat u het meer mag zoeken in efficiencyverbetering: meer automatisering en digitalisering aanvraag- en indicatieproces,  meer collectief organiseren: collectief aanbod scootmobielen, bundeling aanpak in wijken door inzet van  uitkeringsgerechtigden

INKOMENSDISCRIMINATIE

De Centrale Raad van Beroep was reeds in december 2011 duidelijk. Inkomensdiscriminatie mag niet. Het begin van vaste rechtspraak. Wij hebben in de raadsvergadering van december 2011 al  direct of indirect geageerd tegen de 150% inkomensgrens. In de commissievergadering van januari 2012  hebben wij de wethouder nogmaals erop gewezen dat hij in strijd handelt met regelgeving en gaven wij hem tips iets te doen met de eigen bijdrage; en het inkomen ongemoeid te laten. Niets werd aanvaard of zelf afgewimpeld.  Ik denk dat hij ons achteraf gelijk dient te geven.  De coalitiepartijen in de commissievergadering waren ook  niet te enthousiasmeren voor een aanpassing door BBB aangedragen.

De PVDA, u weet wel -het moet eerlijker, het moet socialer-, hield ook de kaken op elkaar wat niet anders betekent dan inkomensdiscriminatie te ondersteunen. De uitspraak van 18 januari 2012  kan niet de reden zijn geweest. Nogmaals, het arrest van december 2011 beantwoord dezelfde rechtsvraag en is het begin van vaste jurisprudentie Daarom de vraag. Waarom niet meteen aangepast ? Wat is er volgens de PVDA tussen de commissievergadering en de raadsvergadering gewijzigd dat uw amendement rechtvaardigd. Bent u dan zo van standpunt verandert

Voorzitter, na dit intermezzo vervolg ik de lijn van mijn betoog.

MASTERPLAN CENTRUMGELDEN

De WMO is dus een zogenoemde open-eind-voorziening en dat houdt in dat het gebruik van de WMO door burgers niet beperkt wordt door een van tevoren vastgesteld budget. Er gelden geen financiële beperkingen en een gemeente kan dus niet zeggen: 'Sorry burger, het geld is op, dus u kunt geen beroep meer doen op de WMO.' Dit is een goede zaak, maar draagt wel het risico in zich dat als de vraag toeneemt, de kosten ook toenemen. Kosten die wat ons betreft kunnen worden gefinancierd uit de Masterplancentrumgelden. U weet wel, die bodemloze put. Dit opperen wij al gefundeerd sinds 2008.

EIGEN BIJDRAGE

De belangrijkste vraag is thans of de eigen bijdrage ertoe leidt dat mensen hierdoor beperkt worden in hun zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en mogelijkheden tot participatie. De gemeente heeft een compensatieplicht en daarin past het niet om burgers bepaalde voorzieningen te onthouden.

Om te voorkomen dat mensen te veel van hun inkomsten kwijt zijn aan het gebruik van de WMO, geldt er voor de eigen bijdrage een vast deel (17 of 25 euro) en een inkomensafhankelijk deel. De hoogte is afhankelijk van het wel of niet gehuwd zijn en het jonger of ouder zijn dan 65 jaar. Het vaste deel van de eigen bijdrage geldt voor iedereen en het inkomensafhankelijk deel geldt voor mensen met een inkomen dat meer is dan 120% van het sociaal minimum. Op die manier wordt het draagkrachtprincipe toegepast.
Andere waarborgen die in de verordening gelden, zijn de hardheidsclausule waarop een beroep gedaan kan worden, dat een eigen bijdrage nooit hoger mag zijn dan de kostprijs van de verstrekte voorziening. Een vraag; geldt er voor chronische zieken en gehandicapten een korting op de eigen bijdrage in Brunssum ?

REALISTISCH-ZORGMIJDING ?

Ondanks deze waarborgen heeft BBB wel de zorgen  met betrekking tot de gevolgen van de eigen bijdrage. BBB sluit de ogen niet voor de oplopende kosten en is niet persé tegen het hanteren van een eigen bijdrage, maar vindt wel dat de hantering vraagt om alertheid. Alertheid omdat de eigen bijdrage geen belemmeringen voor participatie mag opwerpen. Bijvoorbeeld doordat mensen geen beroep meer doen op de WMO omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen missen waardoor consequenties voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze mensen zullen gaan gelden.

 

                                                            ------------------